ROCZNY RAPORT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

okres od 1. 09.2013  do 27.06.2014

Celem priorytetowym w roku szkolnym 20013/14 było zwiększenie aktywności fizycznej

uczniów. Przyczyną wyboru tegoproblemu  była:

- mała aktywność uczniów na zajęciach wychowania fizycznego

- brak świadomości wśród uczniów na temat znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka

Wprowadzając szereg dodatkowych zajęć rekreacyjno - sportowych dla uczniów

stworzyliśmy im warunki do rozładowania stresu, napięć i emocji nagromadzonych podczas

pobytu w szkole. Poprzez organizację imprez sportowych chcieliśmy zintegrować całą społeczność szkolną i lokalną, zmotywować ich do zdrowej rywalizacji i ukazać pozytywne strony aktywnego spędzania wolnego czasu. Naszym celem było również uświadomienie społeczności szkolnej, jakie zagrożenia wynikają z braku odpowiedniej dawki ruchu.

 

CO ZROBIONO W TYM OKRESIE:

W ramach planu

Poza planem

W SZKOLE I SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

1.Przekazanie informacji o zadaniach programu społeczności szkolnej- umieszczenie informacji na stronie szkolnej

 

2. Prowadzenie edukacji na temat znaczenia aktywności fizycznej –warsztaty dla uczniów na lekcjach wychowawczych

 

3. Organizacja przyjaznego, zdrowego miejsca pracy –pomiary 2x w roku

 

5.Organizacja roku sportowego- szkolny turniej tenisa stołowego, ranking na najlepszego sportowca szkoły, udział w gminnych zawodach pływackich, udział w Jesiennym krosie Solidarności- biegi,

 

6. Realizacja programu „Trzymaj formę”, „Wf z klasą – organizacja debaty tz „Szkolny okrągły stół”,

7. Realizacja programu „Przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci i młodzieży”

 

8. Dzień Turystyki- wycieczka na Górę św. Anny, trzydniowa wycieczka do Warszawy

 

9.Kontrola wagi tornistrów , pogadanki, lekcje instruktażowe dla uczniów

 

10. Systematyczne prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych

11. Prowadzenie „roztańczonych przerw”

12. Diagnoza aktywności fizycznej- ankieta, analiza

 

·         Wspólne zdrowe śniadanie podczas -

Dnia  Jabłka, Dnia  Kapusty

·         „Śniadanie daje moc” – klasy I-III, umieszczenie prezentacji multimedialnej na stronie szkoły „Witaminy i warzywa” wykonanej przez uczniów klasy II

·         Realizacja programu „Radosny uśmiech- radosna przyszłość”

·         Realizacja programu „Znajdź prawdziwe rozwiązanie”

·         Realizacja zadań w ramach programu „Roku szkoły w ruchu”- organizacja specjalnych dni prostego kręgosłupa, lekkiego tornistra, prawidłowej postawy ciała, dnia przeciw otyłości, wiedzy o zdrowiu, dnia przeciw siedzącemu trybowi życia, dnia aktywności rodzinnej

·         Realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę”, Czyste powietrze wokół nas.

·         Realizacja programu edukacyjnego Akademia czystych rąk Carex

·         Realizacja programu „Ratujemy uczymy ratować”

·         Kontynuacja programu Owoce w szkole, Szklanka mleka

·         Realizacja programu edukacyjnego „Walka z HIV/AIDS

·         Organizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów- „Złość da ci w kość”, „Radzenie sobie z nieprzyjemnymi, przykrymi uczuciami”, „Wybieram spokój”

·         Szkolny dzień profilaktyki

WŚRÓD RODZICÓW,WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Szkolny festyn rodzinny na sportowo

 

 

 

·         Prelekcja dla rodziców – „Europejski kodeks Walki z Rakiem

·         „Jaka moc tkwi w twojej rodzinie i dziecku” warsztaty terapeutyczne OPIWR

·         Pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy

W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WE WSPÓŁPRACY Z TĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

 

 

·         Czynności porządkowe na terenie Ośrodka „Rueda”

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI SZKOŁAMI

Organizacja rozgrywek piłki nożnej z PSP w Kręnej

OSIĄGNIĘCIA

Uzyskanie dyplomu dla szkoły „Wf Z KLASĄ”

Wysokie I, II miejsca w zawodach pływackich, biegach przełajowych, w drużynowym tenisie stołowym

Podniesienie świadomości dbania o zdrowy styl życia, wzrost aktywności fizycznej – wyniki ankiety

Organizacja wycieczek szkolnych – wszyscy uczniowie brali udział

Każdy uczeń aktywnie spędzał czas na przerwach

Podsumowanie rankingu na najlepszych sportowców szkoły – wręczenie nagród

TRUDNOŚCI

Podczas realizacji zadań nie napotkaliśmy na żadne trudności. Cała społeczność szkolna chętnie włączyła się w realizację poszczególnych zadań i aktywnie w nich uczestniczyła.

POTRZEBY

Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa i prawidłowych zachowań w trudnych sytuacjach – niezadowalające wyniki ankiety przeprowadzonej przez koordynatora do spraw bezpieczeństwa. W związku z zaistniałą sytuacją w następny roku szkolnym kolejnym naszym zadaniem priorytetowym będzie realizacja zadań w zakresie  „Przyjaznej bezpiecznej szkoły”


SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ANKIET- czerwiec

„Sprawdź, jak dbasz o zdrowie”

Uczniowie

Ankietą objęto 45 uczniów tj. 90% społeczności uczniowskiej

 

 

Punkty średnio na 1 ucznia 

                   Zachowania

max

Uzyskane- kwiecień

Uzyskane - czerwiec

ŻYWIENIE

21

13 / 62%

14 /66%

ODPOCZYNEK I ZDROWIE PSYCHICZNE

21

16

100%

16

100%

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

18

15

83%

14

78%

DBAŁOŚĆ O CIAŁO

15

12

100%

12

100%

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

15

12

80%

14

93%

 

Porównanie danych ankiet uczniów z kwietnia 2013 i czerwca 2014

Rodzice, pracownicy szkoły

                                 Ankietą objęto 40 osób ( grupa reprezentatywna)

 

      ZACHOWANIA

 

Punkty średnio na 1 osobę

 

 

max

Uzyskane-kwiecień

Uzyskane

ŻYWIENIE

21

13

62%

13

62%

ODPOCZYNEK I ZDROWIE PSYCHICZNE

21

14

66%

15

71%

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

18

12

66%

13

72%

DBAŁOŚĆ O CIAŁO

15

10

100%

10

100%

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

15

 7

46%

9

60%

         

 

Porównanie danych ankiet rodziców i pracowników

kwiecień 2013, czerwiec 2014

Wnioski  do dalszej pracy

Priorytetem w naszych działaniach było uzyskanie wzrostu aktywności fizycznej i to po roku pracy uzyskaliśmy-  wzrost wskaźnika z czego jesteśmy zadowoleni. W dalszej pracy zamierzamy nadal kontynuować zadania w zakresie badanych zachowań . Analiza ankiety, obserwacje zachowań uczniów skłoniły nas do ustalenia kolejnego priorytetu  na rok szkolny 2014/ 2015 „ Tworzymy bezpieczną , przyjazną szkołę”.

                                           Koordynator ds. promocji zdrowia Danuta Dawiec