Publiczna Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach

AUTOEWALUACJA  DZIAŁAŃ  SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 1. Autoewaluacja przeprowadzona została po upływie trzech lat od momentu przyjęcia naszej szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie – kwiecień, maj 2016 rok.
 2. Do przeprowadzenia autoewaluacji powołano zespół w składzie: koordynator p. Danuta Dawiec- nauczyciel przyrody, p. Katarzyna Sowińka – nauczyciel języka niemieckiego, p. Mirosława Maciaszczyk – pielęgniarka szkolna, p. Jolanta Bula – nauczyciel informatyki, p. Justyna Szyler – rodzic, p. Izabela Mazurkiewicz- sekretarka, Julia Sucha, Wiktoria Cerman- uczennice.
 3. Autoewaluację przeprowadzono w zakresie 4 standardów:
 • Standard 1 Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań
 • Standard 2Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów
 • Standard 3 Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie
 • Standard 4 Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami
 1. Badaniami objęto całą społeczność szkoły :
 • Uczniowie – 57 zbadanych
 • Nauczyciele – 15 zbadanych
 • Pracownicy niepedagogiczni – 5 zbadanych
 • Rodzice - 50 zbadanych
 1. Metody i narzędzia zastosowane w autoewaluacji:
 • Ankiety dla poszczególnych grup społeczności szkolnej
 • Arkusze zbiorcze dla poszczególnych standardów
 • Arkusze oceny efektów działań
 • techniki„Narysuj i napisz” – klasa III;
 • pracy pisemnej na temat Jak się czuję w mojej klasie – klasa IV
 • Wywiad, rozmowy, obserwacje
 • Analiza dokumentacji

                                          Standard pierwszy

Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań

                       Podsumowanie wyników – arkusz zbiorczy

Wymiar

Średnia liczby punktów

1.Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach oraz pracy i życiu szkoły.

4,3

2.Struktura dla realizacji programu szkoły promującej zdrowie.

5

3. Szkolenia , systematyczne informowanie i dostępność informacji na temat koncepcji szkoły promującej zdrowie

5

4. Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia.

5

 

Średnia liczba punktów dla standardu pierwszego – 4.8

Mocne strony szkoły:

 • dobrze rozpowszechniona jest koncepcja SzPZ wśród społeczności szkolnej i lokalnej
 • dobra jest znajomość koncepcji SzPZ wśród społeczności szkolnej i lokalnej
 • nauczycieli biorą udział w szkoleniach i kursach dotyczących promocji zdrowia
 • notujemy dość wysoki stopień akceptacji i uznania koncepcji SzPZ wszystkich członków społeczności szkolnej
 • wysoka jest świadomość uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły dotycząca znaczenia wszelkich działań na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia

Problem priorytetowy wymagający rozwiązania:

 • W większym zakresie podejmować działania na rzecz promocji zdrowia wśród pracowników szkoły

                                          Standard drugi

Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów

                                       Podsumowanie wyników ankiety

              Badana grupa

Liczba badanych

Ocena (średnia punktów)

a.       Uczniowie

57

5

b.      Nauczyciele

15

5

c.       Pracownicy niepedagogiczni

5

5

d.      Rodzice uczniów

50

5

Średnia liczba punktów dla standardu drugiego dla wszystkich badanych grup : 5

Mocne strony szkoły:

 • nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni czują satysfakcję z pracy w szkole
 • rodzice są zadowoleni, że ich dzieci chodzą do naszej szkoły, podobnego zdania są również uczniowie
 • zdaniem uczniów i nauczycieli uczniowie otrzymują wsparcie ze strony pedagogów
 • rodzice są zdania, że mogą liczyć na życzliwość, pomoc i wskazówki w sprawach dzieci
 • uczniowie są motywowani do osiągania sukcesów
 • uczniowie znają prawa ucznia, reguły pracy oraz kryteria oceniania
 • uczniowie dobrze zachowują się względem pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami
 • dobre relacje we wszystkich grupach społeczności szkolnej opierają się na współpracy, chęci udzielania pomocy
 • nauczyciele i rodzice mają możliwość uczestniczenia w życiu i pracy szkoły
 • nauczyciele otrzymują wsparcie ze strony dyrekcji
 • uczniowie i nauczyciele nie są przeciążeni obowiązkami i nie czują się zestresowani
 • przemoc wśród uczniów zdarza się rzadko

Słabe strony szkoły

 • Zjawisko zachowania aspołecznego wśród uczniów ( życzliwość) - analiza rozkładu procentowego odpowiedzi 88%

Badanie klimatu społecznego wśród uczniów  w klasie  III

 • Liczba badanych uczniów 10 – 100%

Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy techniki „Narysuj i napisz”. Uczniowie mieli za zadanie narysować i opisać to: Co lubią w klasie? i Czego nie lubią w klasie?

ARKUSZ ZBIORCZY do badania klimatu społecznego klasy techniką „Narysuj i napisz”

Wymiary klimatu społecznego klasy

Treści rysunków i ich opisu (wskaźniki)

Pozytywne – co lubię w klasie?

Negatywne – czego nie lubię w klasie?

Rodzaj

Liczba uczniów

Rodzaj

Liczba uczniów

Relacje nauczyciel- uczniowie

----------------

----------------

------------------

------------

Relacje między uczniami

- sympatia do kolegów ,koleżanek

10

-Niechęć do niektórych kolegów

- kłótnie, 

-gdy ktoś mi dokucza

2

 

4

 

1

Zachowanie uczniów

- na lekcjach

- na przerwach

 

 

- nie lubię hałasu, krzyku na przerwach

 

7

 

 

Przedmioty, zadania i czynności w szkole

- lubiane przedmioty plasyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne

- gdy wszyscy razem śpiewamy,

bawimy się, rysujemy na lekcji

- zabawę z dużymi  klockami

8

 

 

 

 

 

10

 

8

 

5

2

- matematyki

 

- języka polskiego

2

 

1

Wyjazdy i imprezy szkolne

-------------------

------------------

----------------------

--------------

inne

------------------

----------------

--------------------

-------------

Podsumowanie wyników:

Jak wynika z przeprowadzonego badania widać, że w klasie III  dzieci wyrażają w stosunku do swoich rówieśników sympatię, jednak głównie kierują swoje przyjaźnie na wybrane osoby z klasy. W grupie tej panują również pewne określone reguły zachowania na lekcjach i przerwach w stosunku, do których uczniowie wyrażają swoją aprobatę. 80% uczniów nie lubi, gdy podczas przerw uczniowie zachowują się zbyt głośno, krzyczą. Jak wynika z rysunków dzieci tolerują przestrzeń i przedmioty, które je otaczają oraz czynności wynikające z pracy na lekcji. Najczęściej wymieniane lubiane przedmioty to język polski, zajęcia komputerowe, religia, muzyka. Uczniowie nie akceptują niektórych zachowań kolegów jak kłótnie, obgadywanie, przezywanie.Dominująca ilość wskazań pozytywnych pozwala wyciągnąć podstawowy wniosek, iż w klasie III jest pozytywny klimat społeczny, który sprzyja osiągnięciom szkolnym uczniów, ich motywacji do nauki, satysfakcji ze szkoły.

Problem wymagający rozwiązania:

 Pracanad integracją zespołu klasowego wynikająca z nietolerancji uczniów w stosunku  co do zachowania niektórych osób w klasie.

Badanie klimatu społecznego wśród uczniów klasy IV

 • Liczba badanych uczniów 7 -100%

ARKUSZ ZBIORCZY do badania klimatu społecznego klasy za pomocą prac pisemnych

Wymiary klimatu społecznego klasy

Treści prac (wskaźniki)

Pozytywne

Negatywne

Rodzaj

Liczba uczniów

Rodzaj

Liczba uczniów

 

1.Samopoczucie i ogólna ocena atmosfery w klasie

 

-samopoczucie dobre i bardzo dobre

 

-zadowolenie z klasy

 

-radość i sympatia

7

 

 

7

 

7

-------------------

-----------------

 

2. Relacje: uczniowie – nauczyciele

 

- dobry wychowawca

- nauczycieli mili

-dobre relacje z nauczycielami

-życzliwość nauczycieli lekcjach

-wsparcie i pomoc

 

- nauczyciele widzą we mnie dobrego ucznia i wysyłają na konkursy

 

1

 

7

7

 

 

5

5

2

 

 

--------------------------

 

 

------------------

 

3.Relacje między

 

uczniami

- wzajemna sympatia

 

-dobre relacje

 

-posiadanie przyjaciół

 

-współpraca

5

 

6

 

5

 

6

- czasami kłótnie

- dokuczanie

2

1

 

 

 

4.Możliwości efektywnej pracy na lekcjach i obciążenie pracą szkolną

 

- ciekawe zajęcia lekcyjne

 

 

5

---------------------------

-----------------

 

Wyjazdy, imprezy i inne zajęcia w szkole

 

- fajne, ciekawe wycieczki

- ciekawe zajęcia dodatkowe

6

 

2

- mało wycieczek,

4

inne

------------------

----------------

--------------------

-------------

Wnioski :

Z wypowiedzi wszystkich uczniów wynika, że panuje w klasie dobra atmosfera, każdy nauczyciel jest sprawiedliwy, zadowoleni z wychowawcy klasy, z organizowanych impez szkolnych. Zdarzają się kłótnie, ale sporadycznie. Uczniowie piszą, że chcieliby więcej wycieczek i imprez.

Niektóre wypowiedzi dzieci:

…”W klasie panuje dobra atmosfera. U nas w klasie jest trochę spokojnie. Myślę, żeby było więcej wycieczek. Chcę, aby relacje uczniów były normalne a nie parę dzieci się kłóci…”

…” Chciałabym żeby było więcej na przykład dni ziemniaka, wycieczek…”

…”ja myślę, że wyjazdy na wycieczki i imprezy są fajne…”

…”W mojej klasie czuję się bardzo dobrze, nie kłócę się, Bardzo lubię jak jeździmy na wycieczki lecz jest ich mało.Nauczyciele widzą, że mam dobre stopnie i chcą żebym chodził na różne konkursy…”

Problem wymagający rozwiązania:    poprawa relacji koleżeńskich,

Problem priorytetowy wymagający rozwiązania w zakresie poprawy klimatu społecznego szkoły.

 • Eliminacja czynnika nieakceptowanego przez większość uczniów- zmniejszyć natężenie hałasu w szkole w czasie przerw,
 • zapobiegać nieakceptowanym zachowaniomuczniów, zmniejszyć agresję słowną,
 • wzmacniać i utrwalać pozytywne relacje koleżeńskie wśród uczniów

                                            Standard trzeci

Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie

Podsumowanie wyników – arkusz zbiorczy

Wymiar

Średnia liczby punktów

1.Realizacja edukacji zdrowotnej zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.

5

2.Aktywny udział uczniów w procesie edukacji zdrowotnej, współpraca z rodzicami i społecznością lokalną

5

3. Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej

5

4. Edukacja zdrowotna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

4

Średnia liczba punktów dla standardu pierwszego – 4.8

Mocne strony szkoły:

 • edukacja zdrowotna w szkole jest traktowana przez dyrekcję, nauczycieli i rodziców jako bardzo ważne zadanie szkoły, ściśle powiązane z jej cechami (koncepcją)

w zakresie wychowania i profilaktyki

 • szkoła posiada bardzo dobre i sprzyjające warunki do edukacji zdrowotnej
 • w szkole prowadzone są różnorodne, ciekawe zajęcia z edukacji zdrowotnej warsztaty, spektakle profilaktyczne, spotkania dla uczniów i rodziców
 • w szkole organizowane są spotkania ze specjalistami różnych dziedzin: policjantem, przedstawicielem pomocy rodzinie, psychologiem,
 • nauczyciele systematycznie uczestniczą w szkoleniach, spotkaniach z zakresu edukacji zdrowotnej; dzięki temu stosują więcej metod aktywizujących – uczniowie nie tylko słuchają, ale więcej działają, wykonują konkretne działania
 • uczniowie angażują się w działania prozdrowotne i proekologiczne
 • działania z zakresu edukacji zdrowotnej są planowane na podstawie diagnozy, monitorowane i ewaluowane

Problem priorytetowy wymagający rozwiązania:

 • Systematycznie prowadzić edukację zdrowotną dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Standard czwarty

Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami

                          Podsumowanie wyników – arkusz zbiorczy

Wymiar

Średnia liczby punktów

1.Wybrane pomieszczenie i ich wyposażenie oraz organizacja pracy

4,6

2.Czystość szkoły

5

3. Organizacja przerw międzylekcyjnych

5

4. Wychowanie fizyczne oraz aktywność fizyczna członków społeczności szkolnej.

4,6

5.Żywienie w szkole

4,6

Średnia liczba punktów dla standardu pierwszego – 4.8

Mocne strony szkoły:

 • szkoła kładzie duży nacisk na zasady racjonalnego żywienia (zapewnienie każdemu uczniowi możliwości spożycia w odpowiednich warunkach posiłku, dla chętnych dowożone są obiady do stołówki szkolnej, bezpłatne mleko dla wszystkich dzieci, herbata podczas drugiego śniadania)Szkoła posiada pomieszczenie, gdzie jest możliwość spożycia ciepłego posiłku bez pośpiechu,
 • szkoła uczestniczy w programach „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”
 • nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi posiadają odpowiednio wyposażone pomieszczeniaz warunkami do pracy czy spożycia posiłku
 • szkoła posiada gabinet dla pielęgniarki szkolnej, pracującej w wymiarze 4 godzin , dwa razy w miesiącu
 • każdy uczeń posiada swoją szafkę (dzieci nie muszą nosić nadmiernie ciężkich plecaków)
 • stoły i krzesła są dostosowane do wzrostu uczniów ( pomiary 2 razy do roku),   w dobrym stanie technicznym
 • brak przeludnienia, możliwa jednozmianowość i dobre planowanie zajęć, odpowiednio długie przerwy międzylekcyjne
 • w szkole jest czysto i estetycznie, co jest zasługą pracowników szkoły i uczniów
 • uczniowie mają możliwość wyboru rodzaju zajęć w ramach wychowania fizycznego ( gry i zabawy, pływalnia)
 • dla dzieci z wadami postawy organizowane są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • nauczyciel WF diagnozuje potrzeby uczniów, współpracuje z pielęgniarką szkolną,
 • uczniowie na zajęciach z wychowania fizycznego oceniani są za zaangażowanie, postępy, aktywność
 • pracownicy szkoły informowani są o ofertach zajęć sportowo –rekreacyjnych organizowanych poza szkołą
 • w szkole dba o odpowiednie wyposażenie klas, właściwe oświetlenie, odpowiednią temperaturę pomieszczeń. Rolety w oknach zabezpieczają przed nadmiernym nasłonecznieniem,

Problem priorytetowy wymagający rozwiązania:

 • organizacja dla pracowników szkoły zajęć ruchowo- sportowych na terenie szkoły lub poza szkołą z wykorzystaniem środków na zajęcia z funduszu socjalnego
 • organizacja wspólnego spożywania śniadań dla wszystkich uczniów ( obecnie tylko dotyczy to klas I- III)
 • wygospodarowanie pomieszczenia dla nauczycieli do spotkań indywidualnych dla rodziców

OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ

Dobre samopoczucie uczniów i pracowników w szkole

 

 

 

Badana grupa

Średnia liczba punktów

Najczęściej powtarzające się czynniki na samopoczucie

dobrze

źle

Uczniowie

Liczba zbadanych : 57

4

- lubię nauczycieli

- są przy mnie przyjacióki

- czuję się bezpiecznie

- miła atmosfera

- bo dobrze się czuję

- panie stoją i pilnują

- czasami dzieci szaleją

- za dużo lekcji

- gdy mnie przezywają

 

Nauczyciele

Liczba zbadanych:15

5

 -Życzliwość ,dobrawspólpraca

- dobra atmosfera

 

---------------

Pracownicy niepedagogiczni: 5

5

-Lubię swoją pracę

Miła atmosfera w pracy, zyczliwość

 

--------------

Rodzice

Liczba zbadanych :50

5

- dobry kontakt z nauczycielami, dyrekcją

-  dobra atmosfera, miłe nauczycielki

- nauczyciele pomagają jak wymaga tego sytuacja

- czystość w szkole- ciekawe zajęcia lekcyjne

- zrozumienie, akceptacja

- wyczerpujące wiadomości dotyczące szkoły i mojego dziecka

- Nie zawsze życzliwe zachowanie innych rodziców (1)

- bywa że nauczyciel nie zauważa potrzeb dziecka(1)

Średnia liczba punktów dla czterech grup

4,8

------------------------

---------------------

         

Elementy wymagające poprawy: eliminacja czynników , które źle wpływają na samopoczucie uczniów w szkole ( poprawa relacji koleżeńskich)

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia przez uczniów i pracowników

Badana grupa

Odsetek odpowiedzi

tak

Działania dla umacniania zdrowia           podejmowane

Najczęściej

Najrzadziej

Uczniowie

Liczba zbadanych: 57

96%

- aktywność fizyczna

- prawidłowe odżywianie

-dbałość o higienę

- czas na odpoczynek

- myślenie pozytywne

-prośba o pomoc przy kłopotach

-ograniczam czas przy komputerze i telewizji

-przy nieporozumieniach z kolegami staram się rozwiązywać je pokojowo

Nauczyciele

Liczba zbadanych: 15

95%

- prawidłowe żywienie

- systematyczne samobadanie

- utrzymanie dobrych relacji z innymi

-widzenie pozytywów

- zwracanie się o pomoc

- czas na relaks

- radzenie sobie ze stresem

- aktywność fizyczna

- zachowanie ryzykowne

Pracownicy niepedagogiczni

Liczba zbadanych: 5

    84%

- prawidłowe żywienie

- systematyczne samobadanie

- utrzymanie dobrych relacji z innymi

-widzenie pozytywów

 

- aktywność fizyczna

- radzenie ze stresem

-  czas na relaks

- zwracanie się o pomoc do innych

-Zachowania ryzykowne

Średni odsetek dla trzech grup

91,7%

 

Wnioski dla edukacji zdrowotnej :

 • organizacja dla pracowników szkoły zajęć rekreacyjno- ruchowych
 • poprawa relacji rówieśniczej wśród uczniów

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI

 1. Ocena standardów i wybór problemów priorytetowych

Standard

Średnia liczba punktów

Problem priorytetowy

1

2

3

1.      Koncepcja pracy szkoły, jej struktura
i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich skuteczności i długofalowości

4,8

·         W większym zakresie podejmować działania na rzecz promocji zdrowia wśród pracowników szkoły

 

2.      Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów

5

·         zapobiegać nieakceptowanym zachowaniom uczniów, zmniejszyć agresję słowną,wzmacniać i utrwalać pozytywne relacje koleżeńskie wśród uczniów

·         Zmniejszyć natężenie hałasu w szkole w czasie przerw,

3.      Szkoła realizuje edukację zdrowotną
i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie

4,8

·         Systematycznie prowadzić edukację zdrowotną dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 

4.      Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samo-poczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy
z rodzicami

4,8

·         organizacja dla pracowników szkoły zajęć ruchowo- sportowych na terenie szkoły lub poza szkołą z wykorzystaniem środków na zajęcia z funduszu socjalnego

·         organizacja wspólnego spożywania śniadań dla wszystkich uczniów (  obecnie tylko dotyczy to klas I- III)

·         wygospodarowanie  pomieszczenia dla nauczycieli do spotkań indywidualnych dla rodziców

 

 

 1. Ocena efektów działań i wybór problemów priorytetowych

Dobre samopoczucie w szkole;

 • Średnia liczba punktów:4,8

Problem priorytetowy:   eliminacja czynników , które źle wpływają na samopoczucie uczniów w szkole ( poprawa relacji koleżeńskich)

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia

 • Średni odsetek odpowiedzi „tak”: 91,7
 • Wnioski dla edukacji zdrowotnej:

- organizacja dla pracowników szkoły zajęć rekreacyjno- ruchowych

- poprawa relacji rówieśniczej wśród uczniów

- wzmocnienie potrzeby u uczniów ograniczenia czasu spędzonego przy komputerze, telewizji

 • Podsumowanie
 1. Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły?
 • Mądrze prowadzona polityka szkoły , która pozwoliła na włączenie, rozwijanie idei i wartości szkoły promującej zdrowie do koncepcji pracy, planów wychowawczych i profilaktyki szkoły
 • Szkoła jako instytucja i wszyscy członkowie jej tworzą wspólnie wspierający klimat, dzięki którym społeczność czuje się dobrze,
 • Dobra organizacja i współpraca społeczności szkolnej dała możliwość osiągnięcia założonych celów w corocznych planach, czego dowodem jest wzrost wskaźników w każdym badanym obszarze
 • Duże zaangażowanie nauczycieli, uczniów w realizację coraz to nowych programów edukacyjnych, profilaktycznych zapewniających wszechstronny rozwój naszych uczniów i edukację zdrowotną( uzyskanie certyfikatów: W-F z klasą, Klub Bezpiecznego Puchatka, Szkoła bez przemocy, Bezpieczna szkoła, Bezpieczne wakacje, Bezpieczne dzieci na polskich drogach, Dyplom „Szkoły Czystych Rąk”).
 • Szkoła nieustannie dba o poprawę środowisko fizycznego – w ostatnim czasie zakup szafek dla uczniów z możliwością pozostawienia podręczników, nowe oświetlenie w klasach, ochrona pomieszczeń przed nasłonecznieniem( żaluzje), rozszerzona baza multimedialna ( rzutniki, tablica interaktywna, komputery…)
 1. Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji?
 • Odkrycie obszarów wymagających szczególnej uwagi, doskonalenia
 • Diagnozowanie potrzeb
 • Obiektywne przyglądanie się efektom naszych działań
 • Zdefiniowanie mocnych i słabych stron szkoły
 • Planowanie dalszej drogi rozwoju szkoły a co za tym idzie podniesienie jakości pracy szkoły
 • Dążenie do uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
 1. Jakie były trudności związane z przeprowadzeniem autoewaluacji?

Podczas realizacji zadań nie napotkaliśmy na żadne trudności. Do badań użyliśmy nowe, zmodyfikowane narzędzia pracy, które znacznie ułatwiły badania. Praca   w zespole przebiegała sprawnie dzięki dobrej organizacji pracy i przepływu informacji

 

Koordynator SzPZ Danuta Dawiec